Betingelser

Filformater

Vi modtager følgende filformater: .ai .eps .pdf
Skrifttyper outlines/vektoriseres
Farver, CMYK/Pantone skal defineres.
Hvis Pro-Print ApS skal ændre eller beabejde det ovenstående, er det efter gældende eller aftalte takster.
Salgs- og leveringsbetingelser for Pro-Print ApS
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og Pro-Print ApS, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

§ 1. Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for Pro-Print ApS i 30 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2 Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Pro-Print ApS
1.3 Har kunden anmodet Pro-Print ApS om at udarbejde konceptudvikling, kreativ oplæg, originalmateriale m.m er Pro-Print ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4 Tilbudet er betinget af, at det af kunden fremsendte materiale svarer til Pro-Print Aps’ afgivne tilbud.

§ 2. Pris
2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.
2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Pro-Print ApS berettinget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Pro-Print ApS berettiget til at kræve betaling for:

Ekstra arbejde som følge af at det grundmateriale kunden har givet Pro-Print ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
Ekstra arbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
Ekstra arbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af kundens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
Ekstra arbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.


§ 3. Levering
3.1 Al forsendelse sker på kundens risiko, også i tilfælde hvor varen leveres fragtfrit.

§ 4 Betaling
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betalingen ske inden 8 dage netto fra fakturadato.
4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Pro-Print ApS’ til enhver tid gældende rente.
4.3 På Pro-Print ApS’ anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Pro-Print ApS forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1 Ophavsretten til de af Pro-Print ApS udviklede forarbejdninger, koncepter, kreative oplæg, originalemateriale m.m. tilhører Pro-Print ApS og må ikke uden Pro-Print ApS’ godkendelse overdrages til tredjemand.
5.2 Hvad Pro-Print ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Pro-Print ApS’ ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

§ 6. Mangler
6.1 Pro-Print ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skrifteligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
6.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Pro-Print ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
6.3 Pro-Print ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

§ 7. Ansvar
7.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Pro-Print ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som Pro-Print ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden ligende force majeure situation.
7.2 Pro-Print ApS har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfordiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, regninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskundetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Pro-Print ApS sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder holder kunden Pro-Print ApS skadeløs for et sådant ansvar.

§ 8. Underleverandører
8.1 Pro-Print ApS er berettiget til helt eller devist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 9. Periodiske skrifter/vedvarende kontaktarbejde
9.1 Hvis der med kunden af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden, aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneds- og kvartalsskrifter, og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

§ 10. Købeloven
10.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.